Regulamin konta

Ogólne Warunki dokonywania zakupów w ARBIKO Andrzej Królikowski.

Niniejsze Ogólne Warunki (OW) są dostępne na stronie internetowej www.arbiko.pl lub w siedzibie firmy ARBIKO.
Każdy klient składający zamówienie w firmie ARBIKO akceptuje automatycznie postanowienia OW.
Każdy podmiot dokonujący rejestracji w systemie zamówień ARBIKO wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.

1.       Nawiązanie współpracy.

a.       Klientem może zostać jedynie podmiot gospodarczy. Firma ARBIKO nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej. Jej działalność nie podlega regulacjom ustawy o sprzedaży konsumenckiej.
b.       W celu nawiązania współpracy należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.arbiko.pl oraz przesłać na adres mailowy arbiko@arbiko.pl lub nr faksu 58 522 16 67 następujące dokumenty:
 
Spółka cywilna, indywidulana działalność gospodarcza:
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- dokument nadania NIP,
- zaświadczenie o numerze REGON.
 
Spółka jawna, spółka z o.o., spółka akcyjna:
- aktualny wypis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące).
- dokument nadania NIP,
- zaświadczenie o numerze REGON.
 
ARBIKO zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do sklepu internetowego www.arbiko.pl.
W takim wypadku wszelkie kontakty z firmą ARBIKO klient realizuje za pośrednictwem dedykowanego kontaktu handlowego. 
 

2.      Ceny i warunki dokonywania płatności.

a.       Ceny są przedmiotem negocjacji i mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego uprzedzenia.
b.       Klient akceptuje ceny oraz warunki zawarte na fakturze i w OW w momencie zawarcia transakcji.
c.        Ceny podane na stronie internetowej www.arbiko.pl oraz we wszelkiej korespondencji handlowej, wysłanej z adresów mailowych firmy ARBIKO nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie błędy w cenach, powstałe w wyniku pomyłki firmy ARBIKO nie są podstawą do roszczeń ze strony klienta.
d.       Do cen doliczany jest podatek VAT.
 

3.       Składanie zamówień.

a.       Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy firmy ARBIKO pod adresem www.arbiko.pl, faksem, drogą elektroniczną na adres arbiko@arbiko.pl lub adresy kontaktów handlowych wyszczególnionych na www.arbiko.pl, telefonicznie oraz poprzez komunikatory internetowe GG
i Skype.
b.       Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych w OW.
 

4.       Realizacja zamówień i warunki dostawy.

a.       Firma ARBIKO zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień tylko tych kontrahentów, którzy nie posiadają zaległości płatniczych wobec niej.
b.       Złożone zamówienie jest przyjmowane do weryfikacji. Jeżeli realizacja zamówienia w pierwotnej formie nie jest możliwe, firma ARBIKO dokonuje zmian w zamówieniu po konsultacji i aprobacie zamawiającego. Aprobata może być zrealizowana w formie telefonicznej bądź mailowej lub przez komunikatory internetowe GG lub Skype.
c.        Na podstawie zweryfikowanego zamówienia firma ARBIKO wystawia fakturę, która jest właściwą umową kupna-sprzedaży zawartą miedzy składającym zamówienie a firmą ARBIKO. Firma ARBIKO zastrzega sobie, że integralną częścią tej umowy są postanowienia OW. Faktura jest każdorazowo dołączana do przesyłki.
d.       Firma ARBIKO nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących
po stronie Klienta. W szczególności podania nieprawidłowego adresu dostawy.
e.       Odbiór zamówionego towaru realizowany jest osobiście lub za pośrednictwem firm kurierskich wskazanych przez firmę ARBIKO na koszt zamawiającego. Wyjątek stanowią postanowienia OW.
f.         Wysyłka realizowana jest według poniższych warunków:
 
GLS – zamówienie zostanie zrealizowane tego samego dnia, jeżeli wpłynie nie później niż do godziny 16:00
DHL - zamówienie zostanie zrealizowane tego samego dnia, jeżeli wpłynie nie później niż do godziny 12:00
Siódemka - zamówienie zostanie zrealizowane tego samego dnia, jeżeli wpłynie nie później niż do godziny 15:30
 
Koszty:
 
GLS:
- przesyłka o wartości poniżej 1000 zł brutto – 14,00 zł netto
- przesyłka o wartości 1000 - 2000 zł brutto – 11,00 zł netto
- przesyłka o wartości powyżej 2000 zł brutto – 0,00 zł netto!
- pobranie 1,50 zł netto
 
DHL:
- przesyłka o wartości poniżej 1000 zł brutto – 15,00 zł netto
- przesyłka o wartości 1000 - 2000 zł brutto – 13,00 zł netto
- przesyłka o wartości powyżej 2000 zł brutto – 0,00 zł netto!
- pobranie 1,00 zł netto
 
Siódemka:
- przesyłka o wartości poniżej 800 zł brutto – 13,00 zł netto
- przesyłka o wartości 800 - 2000 zł brutto – 11,00 zł netto
- przesyłka o wartości powyżej 2000 zł brutto – 0,00 zł netto!
- pobranie 1,50 zł netto
 
g.       Firma ARBIKO zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych kosztów manipulacyjnych
w wysokości 20 zł do zamówień, których wartość jest niższa niż 200 zł netto.
h.       Firma ARBIKO wskazuje, że w przypadku odmowy przyjęcie przez klienta zamówionego towaru, zamawiający zostanie obciążony wszystkimi kosztami powstałymi w zawiązku z taką sytuacją,
w szczególności kosztami wysyłki towaru oraz opłatą manipulacyjną w wysokości 20 zł netto.
 

5.       Warunki płatności.

a.       Dostępne formy płatności to gotówka, płatność za pobraniem, przedpłata oraz przelew.
b.       Możliwe jest dokonywanie zakupów w firmie ARBIKO z odroczonym terminem płatności.
Odroczony termin przyznawany jest na podstawie indywidulanych ustaleń między klientem a firmą ARBIKO.
c.        Firma ARBIKO zastrzega sobie prawo do żądania od klienta, który stara się o odroczony termin płatności dodatkowych dokumentów, w tym danych finansowych.
d.       Opóźnienia w zapłacie spowodują naliczenie odsetek ustawowych.
 

6.       Zwroty towaru.

a.       Zwrot towaru może nastąpić jedynie po uprzednim uzgodnieniu z firmą ARBIKO. Towar wysłany do nas bez uzgodnienia zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
b.       Każdy zakupiony towar może być zwrócony przez klienta w ciągu 10 dni od daty zakupu pod warunkiem, że towar oraz opakowanie są nienaruszone oraz po spełnieniu przez klienta warunków z punktu 6a.
c.        Zwrotowi nie podlegają towary sprowadzone na specjalne zamówienie klienta.
d.       Firma ARBIKO ma prawo do obciążenia klienta kosztami przyjęcia towaru na magazyn w wysokości 10% wartości zwracanego towaru jednak nie mniejszej niż 20 zł netto.
 

7.       Reklamacje jakościowe, transportowe.

a.       Reklamacje towarów uszkodzonych w transporcie rozpatrywane są jedynie w przypadku sporządzenia przez klienta protokołu szkody podpisanego przez kuriera, w dniu otrzymania przesyłki oraz natychmiastowym poinformowaniu o tym fakcie firmy ARBIKO.
b.       Brak w/w protokołu będzie skutkował odrzuceniem przez firmę ARBIKO reklamacji z tytułu szkody transportowej.
c.        W przypadku niezgodności towaru z fakturą klient jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki powiadomić o tym fakcie firmę ARBIKO.
d.       Przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera: czy nie jest uszkodzona oraz czy jest kompletna (ilość kartonów, taśmy firmowe, ew. waga). W przypadku uszkodzenia lub zagubienia należy sporządzić protokół poświadczony przez kuriera i o fakcie powiadomić ARBIKO w dniu otrzymania przesyłki. Paczki oznaczone naklejką "szkło" należy otworzyć i sprawdzić przy kurierze.
e.       Błędnie wysłany towar firma ARBIKO odbierze na swój koszt.
f.         Reklamacje jakościowe są rozpatrywane, jeżeli klient spełni poniższe warunki:
- reklamacja zostanie zgłoszona w terminie 90 dni od daty zakupu reklamowanego towaru.
- przyśle do firmy ARBIKO, na adres mailowy kasia.walczak@arbiko.pl lub pod numer faksu 58 522 16 67, prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej www.arbiko.pl lub w siedzibie firmy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.
- otrzyma numer RMA nadawany przez firmę ARBIKO.
g.       Wszelkie reklamacje klient odsyła na swój koszt.
h.       Przesyłka bez widocznego numeru RMA nie zostanie przyjęta.
i.         Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru do firmy ARBIKO.
j.         W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy termin realizacji reklamacji może ulec wydłużeniu o 90 dni roboczych.
k.        Zgłoszenie reklamacji jakościowej nie zwalnia klienta z obowiązku zapłaty za reklamowany towar.
l.         Szczegółowa instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia reklamacji znajduje na stronie internetowej www.arbiko.pl oraz jest dostępna w formie elektronicznej w siedzibie firmy ARBIKO.
m.      Towar zużyty nie podlega reklamacji.
n.       W przypadku uznania reklamacji wystawiana jest faktura korygująca na reklamowany produkt.
o.       Jeżeli w toku postępowania reklamacyjnego, zgłoszenie okaże się niezasadne firma ARIKO ma prawo obciążyć klienta wszelkimi kosztami związanymi z postępowaniem. W szczególności mowa tu o kosztach ekspertyz technicznych i kosztach wysyłki towaru producenta.
p.       Firma ARBIKO nie ponosi odpowiedzialności za szkody rzeczywiste i utracone korzyści, które mogą powstać u klienta lub osób trzecich w związku z nabyciem towarów w firmie ARBIKO lub ich użyciem.
q.       W nawiązaniu do art. 558 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego firma ARBIKO ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Rękojmia obejmuje jedynie roszczenia o:
- dostarczenie rzeczy wolnej od wad,
- zwrot ceny po odstąpieniu od sprzedaży,
- zwrot części ceny po jej obniżeniu.
 

8.       Postanowienia końcowe.

a.       Firma ARBIKO zastrzega sobie prawo do zmiany warunków OW bez wcześniejszego informowania klientów.
b.       We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
c.       Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd siedziby firmy ARBIKO.